Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2011

Α' ΜΕΡΟΣ : ΟΝΟΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (συνέχεια...)
  • ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

1. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων, χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο τύπο του επιθέτου που δίνεται στην παρένθεση.

α. Οὐδέν …………………. ἐστί τῆς ἀνάγκης. (πικρός – συγκριτ.)
β. Οὐδέν ἐστί …………….. τοῦ βοηθεῖν φίλῳ ἀτυχοῦντι (πολύς – συγκριτ.)
γ. Ἀγησίλαος τῶν φίλων οὐ τούς …………………. (δυνατός – υπερθετ.) ἀλλά τούς ………………… (πρόθυμος – υπερθετ.) μάλιστα ἠσπάζετο.
δ. Οὐκ ἐστί διδάσκαλος οὐδείς ………………. (ἀγαθός – συγκρ.) τῆς ἀνάγκης.
ε. Τούτοις γάρ τῶν πολιτῶν ἐμμενόντων, αἱ πόλεις ………………… (ἰσχυρά – υπερθετ.) τέ και ………………. (εὐδαίμων – υπερθετ.) γίγνονται.
στ. ………………… μάθημά ἐστι το ἀπομαθεῖν τά κακά. (ἀναγκαῖος – υπερθετ.)
ζ. Ἀνθρώπῳ πάντων τῶν ἂλλων ζῲων ……………. (ῥᾲδιος – συγκριτ. ουδετ.) ἐστιν ἢ ἀνθρώπων ἂρχειν.

2. Nα γράψετε τους τρεις βαθμούς των επιρρημάτων που παράγονται από τα παρακάτω  επίθετα:

ψευδής:                                                           πολύς:
σαφής :                                                           ἔνδοξος:
ἀγαθός:                                                          ῥᾲδιος:
ἁπλοῦς:                                                          κακός:
σοφός :                                                            ἂξιος:       3. Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων     στον αριθμό, στην πτώση και στο γένος που βρίσκονται:

τῇ βελτίονι                                         
τοῦ εὐδαίμονος
ὁ ἂριστος
τοῖς φιλτάτοις
τούς εὐγενεῖς
οἱ λελυμένοι
ὁ λίθινος
τούς φιλτέρους
τῶν ἡσύχων
τοῦ γενναίου
τήν ἔνδοξον
τοῦ ήδίστου