Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2011

Β' ΜΕΡΟΣ: ΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ (συνέχεια..)


ΑΟΡΙΣΤΟΣ Β’ – ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΕΣΟΣ:

Το θέμα του Αορίστου β’ είναι  εντελώς διαφορετικό από το ενεστωτικό, αλλά οι καταλήξεις του στην Οριστική είναι ίδιες με τις καταλήξεις του Παρατατικού και οι καταλήξεις του στις υπόλοιπες εγκλίσεις, απαρέμφατο και μετοχή είναι ίδιες με τις αντίστοιχες καταλήξεις του ενεστώτα.

Π.χ. Το ρήμα λαμβάνω σχηματίζει αόριστο β’ στην οριστική ως εξής: ἐ-λάβ-ον (ενεργητική φωνή),  ἐ-λαβ-όμην (μέση φωνή)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦ.
ΜΕΤΟΧΗ
ἒ-λαβ-ον
λάβ-ω
λάβ-οιμι
-
λαβ-εῖν
λαβ-ών
ἒ-λαβ-ες
λάβ-ῃς
λάβ-οις
λαβ-έ

λαβ-οῦσα
ἒ-λαβ-ε
λάβ-ῃ
λάβ-οι
λαβ-έτω
λαβ-όν
ἐ-λάβ-ομεν
λάβ-ωμεν
λάβ-οιμεν
-

ἐ-λάβ-ετε
λάβ-ητε
λάβ-οιτε
λάβ-ετε
ἒ-λαβ-ον
λάβ-ωσιν
λάβ-οιεν
λαβ-όντων

ΜΕΣΗ ΦΩΝΗ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΠΑΡΕΜΦ
ΜΕΤΟΧΗ
ἐ-λαβ-όμην
λάβ-ωμαι
λαβ-οίμην
-
λαβ-έσθαι
λαβ-όμενος
ἐ-λάβ-ου
λάβ-ῃ
λάβ-οιο
λαβ-οῦ

λαβ-ομένη
ἐ-λάβ-ετο
λάβ-ηται
λάβ-οιτο
λαβ-έσθω
λαβ-όμενον
ἐ-λαβ-όμεθα
λαβ-ώμεθα
λαβ-οίμεθα
-

ἐ-λάβ-εσθε
λάβ-ησθε
λάβ-οισθε
λάβ-εσθε
ἐ-λάβ-οντο
λάβ-ωνται
λάβ-οιντο
λαβ-έσθων


ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ
ΕΥΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ
ἢγαγες
καταλίπητε
γένοιο
ἐλθέτω
εἶδον (γ’πλ.)
λάθωνται2. Να σχηματίσετε τα απαρέμφατα και τις μετοχές των ρημάτων του παραπάνω πίνακα στον αόριστο β’.

3. Να συμπληρώσεις τα κενά με τον κατάλληλο τύπο αορίστου β΄ του ρήματος που βρίσκεται την παρένθεση:

α. Δημοσθένης, πεί …………………… (μανθάνω, οριστ.)
β.
Ολυμπιονίκης μεγίστων τιμν ……………… (τυγχάνω, οριστ.)
γ. Λίθους …………………… (βάλλω, οριστ.) οἱ στρατιῶται.
δ. Δεῖ ………………… (εὐρίσκω, απαρ.) ἀπαλλαγήν τῶν κινδύνων, ἢν ἐθελήσωμεν τήν δημοκρατίαν………………(ἀναλαμβάνω, απαρ.)
ε. Ἢν τάς ναῦς …………………… (ἀπάγω, υποτ. β’ πληθ.), βουλευσόμεθα.
στ. Κλεισθένης ὁ τούς τυρράνους ………………… (ἐκβάλλω, μτχ) κατέστησεν τήν δημοκρατίαν.
ζ. ……………………… (εὐρίσκω, προστ. β’ εν.) τό τῶν πολεμίων, στρατόπεδον, …………………… (λαμβάνω, προστ. β΄εν.) τῶν ἐπιτηδείων, …………………… (έρχομαι, προστ. β’ εν.) και …………………. (λέγω, προστ. β’ εν.) ἡμῖν ὃσα ……………… (ὁρῶ, οριστ. )

4.  Να αναγνωριστούν οι παρακάτω τύποι και έπειτα να γραφούν οι τύποι που ζητούνται:

ἀνήγου : απαρέμφ. αορ. β’,  ίδιας φωνής.
ἐπιλανθάνομαι : β’ εν. υποτακτ. αορ. β΄, ίδιας φωνής.
παραλαμβάνομαι : γ’ εν. ευκτ. αορ. β’,  ίδιας φωνής.
ἐντυγχάνωσι : α’ πληθ. οριστ. αορ. β΄, ίδιας φωνής.
κατιδεῖν : α΄εν. οριστ. ενεστ. ίδιας φωνής.
ἐγγένοιτο : μετοχή αορ. β’
ἒρχει : προστακτ. β΄εν. αορ. β΄, ενεργητ. φωνή